Logo

 

S á d r o k a r t o n ,    j a k    h o    n e z n á t e !

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

společnosti SAKORA s.r.o.

se sídlem Palachova 1081/8,  412 01 Litoměřice,

identifikační číslo 28728807

zapsané v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29065/1

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího pro prodej zboží prostřednictvím webových stránek www.gipsline.cz formou uzavírání smluv distančním způsobem v souladu s ustanovením § 1820 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

 1. Všeobecné údaje – úvodní ustanovení a výklad pojmů

Prodávající je společnost SAKORA s.r.o., se sídlem Palachova 1081/8, 412 01 Litoměřice, IČ 28728807, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29065/1.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.

 

 1. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. Objednávka

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením objednávky, a to písemnou formou, emailem, datovou schránkou nebo objednávkou přes eshop www.gipsline.cz.

Objednávka obsahuje informace o objednaném zboží, způsobu úhrady ceny zboží, údaje o zvoleném způsobu doručení zboží, případně další požadavky kupujícího. Údaje uvedené v objednávce jsou považovány za správné. Dále kupující uvede jméno a příjmení, případně obchodní název společnosti, bydliště, případně sídlo, fakturační a dodací adresu, telefon, email, identifikační číslo a DIČ.

Prodávající po obdržení objednávky objednávku potvrdí. Tím vzniká obchodní vztah a objednávka se považuje za závaznou. Prodávající je oprávněn zkontaktovat kupujícího v závislosti na charakteru objednávky kvůli ověření.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh objednávky a objednávka je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty. 

 

 1. Způsob platby, cena zboží

Webové rozhraní eshopu www.gipsline.cz obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedených cen jednotlivého zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen, v tomto případě má kupující právo objednávku stornovat. Cena objednávky může být navýšena o zálohu za paletu. Tato záloha bude vrácená při zpětném vrácení palety kupujícím prodávajícímu, a to pouze za podmínky, že paletu prodávající vrátí do 2 měsíců od nákupu. Prodávající je oprávněn snížit zálohu za paletu o manipulační poplatek.

Potvrzením objednávky kupujícím prodávajícímu projevuje kupující souhlas s kupní cenou.

Cenu zboží vč. dalších případných nákladů spojených s dodáním objednaného zboží může kupující hradit následujícími způsoby:

 • vkladem na účet prodávajícího
 • bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího č. 262 540 066/0300, vedeného u ČSOB, a.s.

Prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat zálohu ve výši 100% objednávky.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do data splatnosti uvedeném na zálohové faktuře, resp. daňovém dokladu - faktuře.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající vystaví kupujícímu na základě objednávky daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

 1. Způsob dodání, dodací podmínky

Dodací lhůta dodání nebo vlastního odběru objednaného zboží stanovena na maximálně 14 dní od závazné objednávky.

Ve výjimečných případech může být pro určité druhy objednaného zboží v závislosti na náročnosti zpracování dodací lhůta delší. Termín dodání bude kupujícímu vždy písemně oznámen.

Způsob dopravy si kupující volí sám ve formuláři objednávky, a to:

 • osobně vlastní dopravou
 • doprava prostřednictvím TopTrans
 • dopravou prodávajícího

Cena při zvoleném způsobu dopravy prodávajícím je stanovena na 15,-- Kč/km bez DPH.

Prodávající je oprávněn v případě zvolené dopravy prostřednictvím TopTrans nebo dopravou prodávajícího fakturovat kupujícímu balné.

V případě nákupu zboží z kategorie LED osvětlení bude k částce za zboží připočteno poštovné.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Objednané zboží je povinen objednatel převzít v dohodnutém termínu a dohodnutém místě. Vykládku při převzetí zboží zajišťuje objednatel.

Při převzetí zboží je objednatel povinen zkontrolovat zboží, a to zejména že zboží bylo dodáno v odpovídajícím množství a kvalitě. Pokud dopravu zajišťuje externí dopravce, v případě viditelného poškození zboží je objednatel povinen zásilku nepřebírat a s dopravcem sepsat „Zápis o škodě na zásilce“. Jakékoliv pozdější reklamace na dodané množství a poškození nebudou prodávajícím akceptovány. V případě osobního odběru zkontroluje zboží objednatel na místě převzetí a případné reklamace uplatní u prodávajícího písemnou reklamací na místě převzetí.

Prodávající je povinen v případě oprávněnosti reklamace reklamaci uznat a zjednat nápravu, a to buď odstraněním závad, slevou na zboží nebo vrácením zaplacené částky objednateli.

Objednatel nabývá vlastnická práva k objednanému zboží až po uhrazení plné ceny prodávajícímu.

 

 1. Odstoupení od objednávky

Objednatel je oprávněn odstoupit od objednávky pouze písemně, a to před obdržením potvrzení přijetí objednávky od prodávajícího, nebo ve výjimečných případech pokud se tak prodávající a kupující dohodnou i později.

Objednané zboží nelze vrátit, a to podle § 1837, písm. d, zákona č. 89/2012 Sb.

 

 1. Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení

Kupující bere na vědomí, že objednávkou vyjadřuje souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Osobní údaje kupujícího budou použity pouze pro potřeby prodávajícího a budou poskytnuty případně pouze externímu dopravci.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Kupující prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s obchodními podmínkami. Tyto podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách www.gipsline.cz v den provedení objednávky kupujícím.

Právní vztahy a případné vzniklé spory se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a práva ČR. Vzniklé spory, které se nepodaří vyřešit dosažením smírného řešení (mimosoudním řešením), budou řešeny věcně příslušným soudem I. stupně, přičemž jeho příslušnost se řídí sídlem prodávajícího.

Prodávající a kupující se dohodli, že budou mezi sebou komunikovat především elektronickými prostředky, a to na adresy elektronické pošty uvedené v uživatelském účtu nebo objednávce kupujícího, resp. na adresu uvedenou na webové stránce www.gipsline.cz prodávajícího; a telefonicky, a že tento způsob komunikace je platný a závazný pro obě strany.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dle 21. září 2016

 

Informace o zpracování osobních údajů a Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

 

 

 

Filtr
Cena